Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, као јединствену, централну, електронску базу података о правним лицима и предузетницима који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга која издаје Комора овлашћених ревизора.