Високо образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Врсте студија:

 

 1. Академске студије оспособљавају студенте за остварење научних, уметничких и стручних достигнућа.
 2. Струковне студије оспособљавају студенте за примену и развој знања и вештина које ће им бити потребне у раду.

 

Постоје три нивоа студија:

 

 • студије првог степена су: основне академске студије; основне струковне студије; специјалистичке струковне студије,
 • студије другог степена су: мастер академске студије; мастер струковне студије; специјалистичке академске студије,
 • студије трећег степена су докторске академске студије.

 

Ко има право на високо образовање и упис на студије?

Право на високо образовање имају сва лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Под условима одређеним статутом високошколске установе, право на високо образовање има и лице без стеченог средњег образовања које конкурише за упис на студијске програме из уметничких области.

 

Циљеви високог образовања су:

 

 • преношење научних, уметничких и стручних знања и вештина;
 • развој науке и унапређивање уметничког стваралаштва;
 • обезбеђивање научног, уметничког и стручног подмлатка;
 • образовање креативне популације која непрекидно усваја и ствара знања;
 • обезбеђивање једнаких услова за стицање високог образовања и образовања током читавог живота;
 • битно повећање броја становника са високим образовањем;
 • унапређење међународне отворености система високог образовања.

 

У Србији постоји 9 универзитета и 22 државне академије и високе школе струковних студија.

 

Универзитети чији је оснивач Република Србија: