Ажурирање адресног регистра

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Према подацима Министарства унутрашњих послова 3.028.020 грађана има пријављено пребивалиште у улицама без одређеног кућног броја, од чега је 2.676.898 грађана пријављено на адресама за које није одређен ни назив улице (познато као „нема улице бб“).

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара поред Централног регистра становништва, Регистра привредних друштава и регистра непокретности. Број улица у бази Адресног регистра Србије (пре почетка пројекта на дан 14.02.2018. године) износио  је 53.941. Након израде елабората уличних система за све улице у градовима и општинама Србије, утврђен је предлог за додатних 67.307.

Велики број локалних самоуправа је завршио поступак именовања, што показује податак да је до сада именовано 28.055 улица у 78 градова, општина и градских општина.

Битно је напоменути да све трошкове замене важећих личних докумената, које су неопходне због ажурирања адресног регистра, неће сносити грађани већ држава.

За сва друга питања можете писати на moja.adresa@gov.rs 

Погледајте детаљније информације о Адресном регистру

Најчешћа питања и одговори

ПИТАЊЕ: Да ли имам право на бесплатну личну карту с обзиром да је улица у којој станујем добила назив односно кућни број?

ОДГОВОР: Влада Републике Србије на седници одржаној дана 24.01.2019. године, донела је Закључак 05 број 205-684/2019, којим се сагласила да трошкови издавања личне карте са микроконтролером (чипом), као и трајне личне карте, за грађане којима се издаје нови лични документ у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, падају на терет буџета Републике Србије.

С овим у вези, уколико поседујете важећу личну карту без чипа или трајну личну карту а подносите захтев за издавање личне карте са чипом односно нове трајне личне карте, због утврђивања назива улице и кућног броја за улицу која претходно није имала назив, односно кућни број, нова лична карта ће Вам бити издата без наплате накнада за издавање исте, односно о трошку државе.

Уколико поседујете важећу личну карту без чипа и подносите поново захтев за издавање нове личне карте без чипа, дужни сте да уз наведени захтев приложите доказ о извршеној уплати накнада за издавање овог документа.

 

ПИТАЊЕ: Да ли имам право на бесплатну личну карту јер је улица у којој станујем променила назив односно кућни број?

ОДГОВОР: Влада Републике Србије Закључком 05 бр. 205-2571/19 од 21.03.2019.године сагласила се да трошкови издавања личне карте са микроконтролером (чипом), као и трајне личне карте, у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра, падају на терет буџета Републике Србије.

С овим у вези, ради промене назива улице односно кућног броја у личној карти можете се обратити Полицијској управи по месту Вашег пребивалишта.

Уколико поседујете важећу личну карту са чипом, нов назив улице биће унет у чип личне карте коју поседујете.

У случају да поседујете важећу личну карту без чипа или трајну личну карту, услед промене назива улице у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра можете да поднесете захтев за издавање нове личне карте која ће Вам бити издата о трошку државе уколико се определите за личну карту са чипом односно за трајну личну карту.

 

ПИТАЊЕ: Улица у којој станујем је добила назив и кућни број, односно њен назив и кућни број су промењени. Да ли морам да поднесем захтев за пријаву пребивалишта у овом случају?

ОДГОВОР: Утврђивање назива улице и кућног броја, односно промена назива улице и кућног броја, у смислу Закона о пребивалишту и боравишту грађана, није пријава нове адресе пребивалишта, те с тога нисте у обавези да подносите захтев за пријаву пребивалишта, нити да приложите доказ о уплати републичке административне таксе.

 

ПИТАЊЕ: Да ли сам у обавези да због промене назива улице у којој станујем поднесем захтев за издавање новог пасоша?

ОДГОВОР: У случају када је промењен назив улице или кућни број, а адреса становања фактички није промењена, не постоји потреба за издавањем новог пасоша због те чињенице. Податак о адреси становања са новим називом улице ће се уписати приликом издавања новог пасоша због истека важења претходно издатог пасоша.

Напомињемо да можете извршити замену пасоша због промене назива улице и кућног броја уколико је то потребно ради прилагања органу у иностранству.

 

ПИТАЊЕ: Да ли сам у обавези да због промене назива улице у којој станујем поднесем захтев за издавање нове саобраћајне дозволе?

ОДГОВОР: У случају када је промењен назив улице или кућни број, а адреса становања фактички није промењена, не постоји потреба за издавањем нове саобраћајне дозволе због те чињенице. Податак о адреси становања са новим називом улице ће се уписати приликом издавања нове саобраћајне дозволе због истека важења претходно издате саобраћајне дозволе.

Напомињемо да можете извршити замену саобраћајне дозволе због промене назива улице и кућног броја уколико је то потребно ради прилагања органу у иностранству.

 

ПИТАЊЕ: Да ли сам у обавези да због промене назива улице у којој станујем поднесем захтев за издавање нове возачке дозволе?

ОДГОВОР: У возачку дозволу се не уносе подаци о називу улице.