Предузетници и привредна друштва

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Предузетници

Предузетник је физичко лице које послује да би остварило приход и регистровано је у складу са законом.

 

Предузетник може да обавља све законом дозвољене делатности за које испуњава услове, укључујући и старе и уметничке занате и послове домаће радиности.

 

Министар надлежан за послове привреде ближе одређује послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности, као и начин њиховог сертификовања и вођење посебне евиденције издатих сертификата од стране Министарства надлежног за послове привреде.

 

Физичко лице које обавља делатност слободне професије која је уређена посебним прописом, сматра се предузетником у смислу Закона о привредним друштвима, ако је то посебним прописом урађено.

 

У склопу пројекта дигитализације, у Агенцији за привредне регистре је могуће поднети регистрациону пријаву за оснивање, промену података и брисање предузетника из Регистра привредних субјеката у папирној или електронској форми.

 

еРегистрација предузетника

Опширније

 

Привредна друштва

Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити.

 

Друштво стиче својство правног лица када се региструје у Регистру привредних субјеката, у складу са законом.

 

Свако друштво има претежну делатност, која се региструје у складу са законом, али може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом или статутом.

 

Друштво се може основати на одређено или неодређено време.

 

Од 17. маја 2023. године, у наставку пројекта дигитализације поступка регистрације у Агенцији за привредне регистре, уведена је обавезна електронска регистрација оснивања привредног друштва, за правне форме: друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО), акционарско друштво (АД), командитно друштво (КД) и ортачко друштво (ОД).

 

еРегистрација оснивања привредног друштва

Опширније

 

Закони из надлежности Министарства привреде

 

Регистри које води Агенција за привредне регистре:

Сви регистри на једном месту