Предузетници и привредна друштва

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Предузетници

Предузетник је физичко лице које послује да би остварило приход и регистровано је у складу са законом.

 

Предузетник може да обавља све законом дозвољене делатности за које испуњава услове, укључујући и старе и уметничке занате и послове домаће радиности.

 

Министар надлежан за послове привреде ближе одређује послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности, као и начин њиховог сертификовања и вођење посебне евиденције издатих сертификата од стране Министарства надлежног за послове привреде.

 

Физичко лице које обавља делатност слободне професије која је уређена посебним прописом, сматра се предузетником у смислу Закона о привредним друштвима, ако је то посебним прописом урађено.

 

Од 1. јануара 2018. је, у склопу пројекта дигитализације, у Агенцији за привредне регистре могућа и електронска регистрација оснивања предузетника.

 

еСервиси

 

Привредна друштва

Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити.

 

Друштво стиче својство правног лица када се региструје у Регистру привредних субјеката, у складу са законом.

 

Свако друштво има претежну делатност, која се региструје у складу са законом, али може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом или статутом.

 

Друштво се може основати на одређено или неодређено време.

 

Опширније

Сви регистри на једном месту

Закони из надлежности Министарства привреде

 

Од 17. октобра 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО) електронским путем.