Социјална заштита

Јер мислимо на све

Социјална давања треба да помогну онима чија су примања испод утврђеног минимума, тако што ће им предвиђена новчана помоћ олакшати живот. На тај начин се грађанима који се суочавају са тешкоћама омогућава да живе са више достојанства, уз свест о томе да се држава стара о њима и њиховим потребама.

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту у складу са Законом о социјалној заштити. Право на социјалну заштиту обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.

 

У оквиру материјалних давања Закон о социјалној заштити предвиђа:

 

 • право на новчану социјалну помоћ;
 • право на додатак за помоћ и негу другог лица;
 • право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
 • посебну новчану накнаду;
 • оспособљавање за рад;
 • једнократне помоћи.

 

Средства за исплату новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатак за помоћ и негу другог лица и посебне новчане накнаде обезбеђују се у буџету Републике Србије, а о обезбеђењу једнократних помоћи (у новцу или натури) се стара локална самоуправа.

 

Услуге социјалне заштите организују се као услуге за децу, младе и породицу и услуге за одрасле и старије, а пружају се привремено повремено и континуирано у складу са потребама и најбољим интересом корисника.

 

Закон о социјалној заштити предвиђа следеће услуге:

 

 • Услуге смештаја ( домски смештај, смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије, смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја).
 • Дневне услуге у заједници ( дневни боравак, помоћ у кући и др.)
 • Услуге процене и планирања (процена стања, потреба, снага и ризика корисника; процена старатељ, хранитеља и усвојитеља и др.)
 • Услуге подршке за самосталан живот ( становање уз подршку, обука за самосталан живот и др.)
 • Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (интензивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља, усвојитеља и др).

 

О остваривању права и коришћењу услуга прописаних Законом о социјалној заштити одлучују центри за социјални рад надлежни према месту пребивалишта, а изузетно према месту боравишта.

 

Нека од социјалних давања за која грађани, у зависности од тога којој категорији припадају, могу да конкуришу су:

 

 • дечји додатак,
 • посебна новчана накнада,
 • накнада за издржавање корисника на породичном смештају,
 • новчана социјална помоћ,
 • помоћ и нега другог лица,
 • увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
 • помоћ за оспособљавање за рад,
 • увећана и временски ограничена новчана социјална помоћ,
 • други облици материјалне подршке (једнократна помоћ, народне кухиње, субвенције и др.)

 

Посебно давање, у оквиру мера популационе политике:

Влада Републике Србије додељује и субвенције мајкама за куповину прве некретнине, као део пронаталитетних мера које се спроводе у циљу подстицања рађања и подршке родитељству. Опширније погледајте овде.

Информације о социјалним давањима пронађите овде.