Здравствене установе

Чувамо највредније што имамо

Чување здравља и брига о оболелима су међу главним задацима сваког друштва у коме је хуманост једна од средишњих вредности. Кроз однос према здрављу открива се и колико су нам погледи на живот здрави. Савремене технологије и осавремењивање здравствених установа, као и целокупног процеса лечења, треба да допринесу да сачувамо и развијамо своје највеће богатство – здравље наших грађана.

Обавеза и основни задатак Републичког фонда за здравствено осигурање, као организације за обавезно социјално осигурање, јесте да омогући осигураним лицима остваривање права на здравствену заштиту која су дефинисана Законом о здравственом осигурању и подзаконским актима донетим за спровођење тог закона.

 

Осигураним лицима се омогућава да право на здравствену заштиту остваре у здравственим установама са којима Републички фонд закључује уговоре о пружању и финансирању здравствене заштите.

 

Права из здравственог осигурања остварују се на основу оверене исправе о здравственом осигурању (здравствена књижица, потврда за коришћењe здравствене заштите и картица здравственог осигурања).

 

Обавезно здравствено осигурање обухвата осигурање за случај болести и повреде ван рада и осигурање за случај повреде на раду или професионалне болести.

 

Републички фонд за здравствено осигурање уговара пружање здравствене заштите за своја осигурана лица са здравственим установама које су у Плану мреже здравствених установа. План мреже доноси Влада Републике Србије, на предлог Министарства здравља.

 

Детаљније информације које се односе на уговарање са даваоцима здравствених услуга, листу здравствених установа из Плана мреже здравствених установа са којима РФЗО има закључен уговор о пружању здравствене заштите, као и списак осталих установа са којима РФЗО има закључене уговоре погледајте овде.