Слободне зоне

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Слободне зоне представљају посебне делове територије Републике Србије, ограђене и инфраструктурно опремљене сa посебним погодностима и олакшицама које пружа држава. Значајан су инструмент економске политике са циљем економског раста и привредног развоја земље кроз повећани прилив инвестиција, раст извоза и запослености и трансфер савремених технологија.

Захваљујући институционалној подршци, данас у Републици Србији послује 15 слободних зона, које су равномерно распрострањене од севера до југа, од истока до запада: СЗ Суботица, СЗ Пирот, СЗ Зрењанин, СЗ Нови Сад, ФАС СЗ Крагујевац, СЗ Шабац, СЗ Ужице, СЗ Свилајнац, СЗ Смедерево, СЗ Крушeвац, СЗ Апатин, СЗ Врање, СЗ Прибој, СЗ Београд и СЗ Шумадија.

Инвеститори користе бројне погодности и бенефите које остварују пословањем у режиму слободне зоне.

Фискалне погодности се односе на ослобађање корисника зоне од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и на пружање услуга у вези са уносом добара, ослобађање корисника зоне од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони и између корисника две зоне, као и ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената.

Царинске погодности које корисници зона остварују огледају се у ослобађању од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности у зони, те за изградњу објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал). Слободне зоне су места у којима постоје посебни царински реферати при којима је могуће спроводити поједностављени царински поступак.

Корисницима слободних зона кроз ефикасну администрацију у слободној зони (one stop shop) на располагању је и велики број додатних услуга које могу пружати предузећа за управљање слободном зоном, као што су организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске услуге, агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.

 

Опширније