Предшколско образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Коме је намењено предшколско васпитање и образовање?

Намењено је деци предшколског узраста, од 6 месеци до поласка у основну школу.

 

Где се реализује?

Обавља се у предшколским установама у којима су обезбеђене и исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце, а изузетно може да се обавља и у школи.

 

Ко је оснивач предшколских установа?

Оснивачи могу бити: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго физичко или правно лице.

 

Ко уписује децу у предшколску установу?

Децу уписују родитељи или други законски заступник детета. Предност при упису у државне предшколске установе имају деца из осетљивих социјалних група (нпр. Роми, корисници МОП-а, деца са сметњама у развоју, инвалидитетом и тешкоћама у учењу и деца из социјално нестимулативних средина).

 

Електронска услуга Евртић

Предшколско образовање и васпитање

 

Деца се могу уписати и у верификоване приватне предшколске установе.

 

Колико трају програми?

Програми предшколског васпитања и образовања могу да се остварују:

 

  • у целодневном трајању - од 9 до 12 сати дневно;
  • у полудневном трајању – припремни предшколски програм - 4 сата дневно;
  • у полудневном трајању - до 6 сати дневно;
  • у полудневном трајању - до 6 сати дневно, до три пута недељно.
  • у вишедневном трајању - дужем од 24 сата.

 

Који су главни циљеви предшколског образовања и васпитања?

Главни циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, васпитној функцији породице, даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу, развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.

 

Коме је намењен припремни предшколски програм?

Припремни предшколски програм намењен је деци у години пред полазак у школу. Од школске 2006/2007. године је обавезан. Траје 4 сата дневно током најмање 9 месеци.