Порески систем

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Сваки грађанин је обавезан да плаћа порез у складу са законом. Порези омогућавају напредак земље. Овај новац се улаже у путеве, јавни превоз, образовање, научна истраживања, културу и уметност, јавне радове... Неплаћање пореза, према томе, није само противзаконито, већ и директно утиче на смањење квалитета живота и спречава друштво да добро функционише.

 

Три основна објекта опорезивања у сваком пореском систему су потрошња, доходак и имовина.

 

За потрошњу се везују следећи порези:

 

  • ПДВ (као општи порез на потрошњу),
  • акциза (као порез на потрошњу одређених добара),
  • порез на премије неживотних осигурања.

 

За доходак се везују следећи порези:

 

  • порез на добит правних лица,
  • порез на доходак грађана.

 

За имовину се везују следећи порези:

 

  • порез на имовину „у статици”,
  • порез на наслеђе и поклон,
  • порез на пренос апсолутних права,
  • порези на употребу, држање и ношење добара (порез на употребу моторних возила, порез на употребу пловила, порез на употребу ваздухоплова и порез на регистровано оружје).

 

Доприноси за обавезно социјално осигурање се уплаћују фондовима обавезног социјалног осигурања и представљају врсту јавних прихода и „пореског трошка” пореског обвезника у ширем смислу.

 

Порез на доходак грађана плаћа се у току године на приходе који су наведени у закону (нпр, зарада, приходи од самосталне делатности; приходи од капитала). Поред наведених пореза који се плаћају у моменту остваривања прихода, Закон о порезу на доходак грађана предвиђа и посебни, додатни, годишњи порез на доходак грађана (уколико укупан нето приход физичког лица у једној календарској години пређе неопорезиви износ). У 2023. години неопорезиви износ дохотка за годишњи порез износио је 4.269.564 динара.

 

Закон о порезу на додату вредност