Порез на доходак

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Ко плаћа годишњи порез на доходак?

Годишњи порез на доходак плаћају грађани (физичка лица) који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез.

 

Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода:

 

  • зарада,
  • приходи од самосталне делатности,
  • приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине,
  • приходи од капитала,
  • приход од непокретности,
  • капитални добици,
  • остали приходи.

 

Стопа пореза на доходак износи:

 

  • за зараде и самосталне делатности 10%,
  • за приходе од капитала и капиталне добитке 15%,
  • за остале врсте прихода 20%.