Међународни уговори

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Закључење уговора о избегавању двоструког опорезивања представља значајан допринос унапређењу билатералне привредне и финансијске сарадње између Републике Србије и других држава уговорница јер се, решењима садржаним у уговорима отклања двоструко опорезивање физичких и правних лица - резидената две државе. Применом уговора обезбеђује се правни предуслов за ефикасније привређивање и конкурентност предузећа Републике Србије у другој држави уговорници, односно предузећа друге државе уговорнице у Републици Србији.

 

Садржај уговора о избегавању двоструког опорезивања који су у примени, могуће је видети овде.