Закон о раду и други закони којима се уређује област рада

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Закон о раду прописује права и обавезе како запослених, тако и послодаваца. Послодавац је дужан да запосленог обавести о условима и организацији рада и правима и обавезама запосленог у области безбедности и здравља на раду. Уговором о раду, који се закључује пре ступања запосленог на рад, уговарају се услови рада, који не могу бити неповољнији од услова прописаних законом. Ако уговор садржи такве одредбе, оне су ништаве, а право да се утврђује ништавост пред судом не застарева.

Нека од права која прописује Закон о раду су право на ограничено радно време, одмор у току дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор, као и право на зараду, накнаду зараде и друга примања.

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду само у случајевима прописаним законом.

Познавање основних права и обавеза прописаних Законом о раду је кључно јер представља предност за запосленог приликом заснивања радног односа пошто запослени, на тај начин, има свест о свим својим правима. Захваљујући овој свести, он може препознати лоше послодавце који занемарују Закон и не поштују права запослених, те, у складу са тим, може пријавити послодавца надлежној инспекцији рада. Запослени може заштиту својих права тражити и преко суда, као и покушати мирно решавање радног спора преко Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Ради заштите права радно ангажованих лица, важно је знати да се могу, поред уговора о раду, закључити и други уговори под ограниченим условима и то:

 

УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА (ПП послови):

 

- само за послове који су привременог и повременог карактера, нису систематизовани правилником послодавца и не трају дуже од 120 радних дана у календарској години;

- могу се ангажовати незапослени, старосни пензионери и запослени са непуним радним временом – до половине пуног радног времена,

- могу се ангажовати чланови омладинске и студентске задруге до 30 година живота.

 

УГОВОР О ДЕЛУ

 

 • за обављање послова који нису из делатности послодавца, укључујући не само претежну делатност –регистровану у АПР, већ и све друге делатности које обавља послодавац

 

УГОВОР О ДОПУНСКОМ РАДУ

 

 • ангажовање запосленог са пуним радним временом
  1. најдуже до 1/3 пуног радног времена
  2. код другог послодавца

 

УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ

 

 • ангажовање приправника
  1. ради обављања приправничког стажа и/или полагања приправничког/стручног испита
 • услов:
  1. да су послови систематизовани код послодавца и да је предвиђено обављање приправничког стажа
  2. да се ради о лицу без радног искуства или са недовољно радног искуства
 • рок трајања уговора
  1. најдуже годину дана, ако законом није одређен дужи рок

 

УГОВОР О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

 

 • ради стручног усавршавања и стицања посебних знања и способности
 • у складу са програмом усавршавања послодавца,
 • да постоји основ за ово ангажовање у посебним прописима

 

СЕЗОНСКИ РАД У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

 • Обављање сезонских послова у пољопривреди уређено је Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (у примени од 7. јануара 2019. године)
 • сезонски радници могу се ангажовати само за одређене послове који су сезонског карактера у пољопривреди
 • сезонски радник има право:
 • да пре ступања на рад буду упознати са условима рада и да им се изда потврда о радном ангажовању
 • има право на основне услове рада, и то:
  1. на ограничено радно време, одмор у току дневног рада, дневни и недељни одмор
  2. право на безбедност и здравље на раду
  3. право на накнаду за рад по радном часу, која не може бити нижа од минималне зараде
  4. право на пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурње за случај повреде на раду и професионалне болести

 

ВОЛОНТИРАЊЕ

 

 • Волонтирање је регулисано Законом о волонтирању и представља организовано и добровољно пружање услуга за опште добро и добро других лица, без икакве накнаде или друге имовинске користи
 • волонтирање може да буде краткорочно и дугорочно (најмање 3 месеца без прекида и више од 10 часова недељно)код дугорочног волонтирања обавезно се закључује уговор о волонтирању, а код краткорочног издаје се потврда о волонтирању на захтев волонтера
 • организатор волонтирања је дужан да волонтере осигура за случај повреде на раду и професионалног обољења – код дугорочног волонтирања и у другим случајевима када је то осигурање уговорено
 • волонтирањем не може да се замени рад запослених, нити други видови радног ангажовања (стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, стручно усавршавање, стручна пракса и др)
 • Волонтирањем се не сматра рад у својству члана удружења, синдиката, политичке странке и др
 • код дугорочног волонтирања волонтерима се може обезбедити џепарац – до 30% нето износа минималне месечне зараде у Републици Србији
 • привредна друштва и јавна предузећа могу да организују волонтирање само уз претходно прибављену сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

Закони