Основно образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

 

Коме је намењено?

 

Свако дете има право на бесплатно и квалитетно основно образовање и васпитање у јавној школи. Основно образовање и васпитање је обавезно и остварује се у складу са законом.

 

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, на основу мишљења интерресорне комисије. Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности.

 

Ученику који је навршио 15 година живота престаје обавеза похађања школе истеком те школске године. Школа је дужна да ученику који је навршио 15 година живота, а није стекао основно образовање и васпитање, омогући школовање до навршених 17 година живота, ако то захтева ученик или његов родитељ, или други законски заступник. Ученик који је навршио 15 година живота, а није стекао основно образовање и васпитање, може да настави стицање образовања по програму функционалног основног образовања одраслих.

 

Како је организовано основно образовање и васпитање?

 

Основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и остварује се у два васпитно-образовна циклуса.

 

Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. За ученике се организује разредна настава, a може постојати и предметна настава из страног језика, као и изборних предмета, односно изборних програма и активности. Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред, а ученици имају предметну наставу.

 

За припаднике националне мањине предметна настава може да се организује из предмета српски језик као нематерњи и изборног програма језик националне мањине са елементима националне културе од првог разреда.

 

Трајање основног образовања и васпитања може бити дуже или краће у зависности од постигнућа и напредовања ученика.

 

На којим језицима се организује настава?

 

Настава се организује на српском језику и ћириличком писму. За припаднике националне мањине остварује се двојезично, на српском језику и језику и писму националне мањине, ако се, приликом уписа у први разред, за то определи најмање 15 ученика. Образовно-васпитни рад може да се изводи на страном језику, или двојезично, на страном и српском језику, или на страном језику и језику и писму националне мањине, уз сагласност Министарства. Када се образовање стиче на језику националне мањине, страном језику или двојезично, учење српског језика је обавезно. Образовно-васпитни рад за ученике који користе знаковни језик, посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом.

 

Упис деце у основну школу

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Закон о основама система образовања и васпитања

Опширније