Пореска управа окончала је 21. маја поновни првостепени поступак који је покренут у случају компаније Мобтел, као уговорног јемца за дуг Астра банке по основу једнократног пореза на екстрапрофит, и донела решење којим је Мобтелу наложено да утврђену обавезу измири у року од 15 дана од пријема решења, под претњом принудног извршења.