Читај ми

Републичка дирекција за имовину - Пријава и евидентирање одузете имовине

 

Републичка дирекција за имовину

Републике Србије

Ул. Грачаничка бр. 8

Б е о г р а д

Контакт телефони:

011/3346-317, 011/3346-706


Обавештење у вези са подношењем пријаве по Закону о пријављивању и евидентирању одузете имовине

1. Закон о пријављивању и евидентирању одузете имовине ("Службени гласник РС", број 45/05 - у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 08. јуна 2005. године.

2. Подсећамо све раније власнике или њихове наследнике или правне следбенике којима је имовина на територији Републике Србије одузета без накнаде тржишне вредности или правичне накнаде, применом прописа и аката о национализацији, аграрној реформи, конфискацији, секвестрацији, експропријацији и других прописа донетих и примењиваних после 9. марта 1945. године, да имају законски рок до 30. јуна 2006. године за подношење пријаве одузете имовине (у даљем тексту: Пријава).

3. Пријаву не могу поднети ранији власници или њихови наследници или правни следбеници којима је законом или међународним уговором, односно споразумом утврђено право на накнаду за одузету имовину на терет иностране државе.

4. Пријаву попуњавају физичка лица наведена у тачки 2. овог обавештења.

5. Пријава се подноси Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција), у два примерка (у штампаној форми), непосредно или поштом препоручено, искључиво на Обрасцу ПОИ, који je одштампан уз овај закон и чини његов саставни део, заједно са потребном документацијом, прописаном Законом.

6. Документацију из тачке 5. овог обавештења чини:
1) копија акта о одузимању имовине или други материјални доказ из кога се виде подаци о одузетој имовини и основу одузимања;
2) доказ о својству подносиоца пријаве, уколико није ранији власник (решење о наслеђивању, односно други доказ о правном следбеништву са ранијим власником или доказ о смрти лица чија је имовина одузета и доказ о сродству са тим лицем);
3) други акти и подаци за које подносилац пријаве сматра да су од значаја за његову идентификацију и идентификацију одузете имовине. 

7. Све информације о обрасцу ПОИ могу се добити путем телефона ЈП Службени лист СЦГ, које је преузело организацију штампе и дистрибуције поменутог обрасца: 011/3060-374 или 011/3060-375.

8. Имајући у виду да подношење пријаве одузете имовине најкасније до 30. јуна 2006. године, представља услов да се поднесе захтев за остваривање права на повраћај одузете имовине или обештећење за ту имовину у складу са посебним законом, ко не поднесе пријаву у наведеном року, губи право на подношење таквог захтева.

ДИРЕКТОР
Јован Воркапић