Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области нафтне и гасне привреде

Влада Републике Србије и Влада Руске Федерације (у даљем тексту: Стране), у тежњи да подрже повећање енергетске сигурности на основу обезбеђења континуираних испорука гаса и нафте из Руске Федерације у Републику Србију, њиховог транзита у треће земље, као и производње нафтних деривата на територији Републике Србије и њихове реализације, у циљу узајамно корисне сарадње у унапређењу нафтне и гасне привреде две земље, у жељи да створе повољне услове за пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и коришћење објеката гасне и нафтне привреде на територији Републике Србије, договориле су се о следећем:

Члан 1.
Стране ће пружити помоћ око пројектовања, изградње и коришћења објеката у оквиру реализације следећих пројеката: у оквиру магистралног гасоводног система у изградњи из Руске Федерације кроз Црно море и територију трећих земаља и Републике Србије за транзит и испоруке природног гаса у друге земље Европе (у даљем тексту: гасоводни систем) изградња на територији Републике Србије деонице гасоводног система (у даљем тексту: гасовод); изградња подземног складишта гаса на месту исцрпљеног гасног поља „Банатски Двор“, које се налази 60 километара северо-источно од Новог Сада, Република Србија; реконструкција и модернизација технолошког комплекса који припада Акционарском друштву „Нафтна индустрија Србије“, Република Србија.
Члан 2.
У циљу реализације пројеката гасовода и подземног складишта гаса Стране пружају помоћ у оснивању одговарајућих компанија. Учесници компанија су од Руске Федерације Отворено акционарско друштво „Газпром“, или његова афилирана лица (компаније-кћерке) која оно одреди и од Републике Србије Јавно предузеће „Србијагас“ (у даљем тексту: учесници). Учесници Компанија договарају место њихове регистрације. Инфраструктурни, производни и други објекти, као и друга имовина коју Компаније граде, модернизују и/или набављају током обављања привредне делатности у оквиру сваког од пројеката наведених у члану 1. овог споразума представљају њихово власништво. Имовина Компанија не може бити експроприсана, национализована или подвргнута мерама еквивалентним по последицама експропријацији или национализацији.
Члан 3.
1. Учесници имају следеће уделе у оснивачком капиталу сваке од Компанија: руски учесник – најмање 51 одсто; српски учесник – највише 49 одсто. 2. До оснивања Компанија све трошкове, које учесници договоре, везане за њихову делатност, сносе учесници у складу са уделима наведеним у ставу 1. овог члана. Након оснивања Компанија сваки од учесника самостално обезбеђује финансирање делатности Компанија у складу са својим уделом у оснивачком капиталу Компанија. 3. Без штете по реализацију става 1. овог члана у Компанију се могу привлачити нови акционари уз одговарајућу прерасподелу удела.
Члан 4.
Гасовод има пропусну моћ најмање 10 милијарди кубних метара природног гаса годишње и састоји се од линијског дела, компресорских станица, као и друге инфраструктуре неопходне за функционисање гасовода. Учесници договарају маршруту гасовода, укључујући географске тачке његовог уласка на територију Републике Србије и изласка са ње, као и пројектну пропусну моћ. Учесници ће размотрити могућност повећања обима испорука природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију уз коришћење гасоводног система. Конкретни обими, услови и рокови таквих испорука природног гаса одређују се одговарајућим уговорима.
Члан 5.
Стране ће уложити могуће напоре за доделу гасоводном систему статуса пројекта трансевропске енергетске мреже како би се искористиле све предности које добијају слични гаснотранспортни пројекти.
Члан 6.
Српска страна гарантује пуни обим и несметани транзит гаса кроз гасовод у складу са уговорима (аранжманима) који се закључују.
Члан 7.
Подземно складиште гаса наведено у члану 1. овог споразума карактеришу следећи показатељи: активни обим – најмање 300 милиона кубних метара гаса, капацитет протока – најмање 1,6 милиона кубних метара дневно. Учесници ће прецизирати карактеристике подземног складишта гаса након спровођења неопходних истраживања.
Члан 8.
Функције оператера гасовода и подземног складишта гаса остварују одговарајуће Компаније основане ради реализације пројеката наведених у члану 1. овог споразума. Цене услуга транспортовања и утискивања, (складиштења) и протока гаса одређују одговарајуће Компаније, што представља њихову искључиву надлежност. Право на коришћење свих капацитета гасовода и подземног складишта гаса припада руским учесницима.
Члан 9.
У циљу реализације пројекта реконструкције и модернизације технолошког комплекса Акционарског друштва „Нафтна индустрија Србије“ српска Страна продаје Отвореном акционарском друштву „Газпром“, или афилираном лицу (компанији-кћерки) коју оно одреди, 51-процентни удео учешћа у Акционарском друштву „Нафтна индустрија Србије“, под условима које они договоре, полазећи од тога да се Акционарско друштво „Нафтна индустрија Србије“ састоји од целокупне имовине која се налази у његовом власништву на дан 31. децембар 2007. године, укључујући (али не ограничавајући се тиме) објекте за добијање, производњу, прераду, транспорт и пласман нафте и нафтних деривата.
Члан 10.
Стране пружају подршку учесницима и Компанијама које они оснивају око добијања у утврђеној процедури свих неопходних дозвола везаних за реализацију пројеката наведених у члану 1. овог споразума, као и за испоруке потребних машина и опреме, обављање грађевинско-монтажних радова и других услуга. Избор извођача (више извођача), као и испоручилаца материјално-техничких ресурса и организација које пружају услуге неопходне за реализацију ових пројеката, обављају Компаније и Акционарско друштво „Нафтна индустрија Србије“ на основу конкурса (тендера). Уз друге подједнаке услове предност се даје привредним субјектима држава Страна. Стране дају налог одговарајућим државним органима да сходно важећем законодавству држава Страна обезбеде поједностављену процедуру преласка граница држава Страна за стручњаке, материјале, грађевинско-монтажну технику и опрему, неопходне за реализацију ових пројеката. Стране у складу са законодавством својих држава обезбеђују неопходне услове за несметано обављање радова на реализацији наведених пројеката, као и добијање од стране Компанија свих дозвола и лиценци.
Члан 11.
Српска Страна за реализацију пројеката наведених у члану 1. овог споразума обезбеђује: доделу земљишних парцела које задовољавају циљеве и услове реализације поменутих пројеката, и неопозиву доделу у односу на наведене земљишне парцеле права која обезбеђују несметану реализацију ових пројеката; њихово сигурно и стабилно енергетско обезбеђење; доделу повољног царинског и пореског режима; задржавање у периоду до завршетка реконструкције и модернизације технолошког комплекса Акционарског друштва „Нафтна индустрија Србије“ важећих захтева у погледу квалитета продуката од прераде нафте који се производе.
Члан 12.
У циљу повећања економске ефикасности приликом реализације пројеката наведених у члану 1. овог споразума, српска Страна се обавезује да ће доделити Компанијама најповољнији порески режим у складу са законодавством њене државе. Српска Страна ће размотрити могућност да се материјали, услуге и радови неопходни за реализацију пројеката наведених у члану 1. овог споразума, ослободе пореза на додату вредност до достизања њихове исплативости.
Члан 13.
Опорезивање делатности Компанија, Акционарског друштва „Нафтна индустрија Србије“, учесника и извођача који учествују у пројектима наведеним у члану 1. овог споразума врши се у складу са законодавством државе сваке од Страна на чијој територији се та делатност обавља. У случају уношења у законодавство Републике Србије измена које доводе до погоршања услова опорезивања Компанија, Акционарског друштва „Нафтна индустрија Србије“, учесника и извођача који учествују у наведеним пројектима, опорезивање Компанија, Акционарског друштва „Нафтна индустрија Србије“, учесника и извођача у периоду учешћа у пројектовању, изградњи и коришћењу гасовода и подземног складишта гаса, као и у реконструкцији и модернизацији технолошког комплекса Акционарског друштва „Нафтна индустрија Србије“ до достизања исплативости датих пројеката вршиће се у складу са законодавством Републике Србије, које је било на снази на дан потписивања овог споразума. Под погоршањем услова опорезивања у сврху овог споразума подразумева се увођење (успостављање) нових пореза, такси, царина и (или) других сличних дажбина, повећање пореских стопа, износа такси и царина и (или) других сличних дажбина. Одредбе овог члана примењују се искључиво у односу на опорезивање делатности на реализацији наведених пројеката.
Члан 14.
Органи овлашћени за реализацију овог споразума су: са руске Стране – Министарство индустрије и енергетике Руске Федерације; са српске Стране – Министарство рударства и енергетике Републике Србије. У случају промене њихових овлашћених органа Стране ће без одлагања дипломатским путем о томе обавестити једна другу.
Члан 15.
У случају настанка околности које спречавају једну од Страна у остваривању њених обавеза или других разлика у вези овог споразума, овлашћени органи Страна обављају одговарајуће консултације ради доношења узајамно прихватљивих одлука о превазилажењу насталих околности или разлика и обезбеђењу реализације овог споразума. Разлике између Страна у тумачењу и (или) примени одредаба овог споразума које не могу бити отклоњене кроз консултације између овлашћених органа, решаваће се путем преговора између Страна уз правно уобличавање одговарајућих протокола.
Члан 16.
Одредбе овог споразума не задиру у права и обавезе сваке од Страна по другим међународним споразумима чији су потписници Стране. Стране не сносе одговорност по обавезама Компанија и учесника које проистичу из учешћа у пројектима наведеним у члану 1. овог споразума. Свака Страна предузима мере усмерене на обезбеђење адекватног испуњења од стране Компанија и учесника њихових обавеза у оквиру ових пројеката.
Члан 17.
1. Овај споразум ступа на снагу након што Стране дипломатским путем приме последње писмено обавештење о томе да су Стране обавиле процедуре унутар државе, неопходне за његово ступање на снагу и важи 30 година. 2. По истеку овог периода овај споразум ће се аутоматски продужавати на следеће петогодишње периоде, ако једна од Страна не обавести другу Страну најкасније 9 месеци пре истека одговарајућег периода о својој намери да га раскине. Ово обавештење у писменој форми предаје се дипломатским путем. 3. Овај споразум може бити измењен уз писмену сагласност Страна. Све измене овог споразума ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана. 4. Престанак важења овог споразума не задире у реализацију обавеза предвиђених уговорима (аранжманима) закљученим у оквиру овог споразума у периоду његовог важења. 5. Овај споразум привремено се примењује од датума његовог потписивања. Сачињено у Москви, јануара 2008. године, у два примерка, сваки на српском језику и руском језику, при чему оба текста имају подједнаку снагу. У случају разлика у тумачењу одредаба овог споразума меродаван ће бити текст на руском језику.
ПРОТОКОЛ о основним условима куповине од стране ОАО „Газпром њефт“ акција компаније „Naftna industrija Srbije A.D., Novi Sad“, које чине 51% оснивачког капитала
Влада Републике Србије (у даљем тексту такође и Влада, Влада Србије), са једне, и, Отворено акционарско друштво „Газпром њефт“ (у даљем тексту: Газпром њефт), са друге стране, у даљем тексту заједно и појединачно: Стране/Страна, узимајући у обзир: • да је Акционарско друштво „Naftna industrija Srbije A.D., Novi Sad“ (у даљем тексту: НИС) основано од стране Владе Републике Србије Одлуком 05/023-4377/2005-1 од 7. јула 2005. год. • да је НИС основан и делује као Затворено акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима Републике Србије • да је НИС регистрован у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под бројем 20084693 уз навођење основне врсте делатности: 11 101 – Прерада сирове нафте. Адреса регистрације – Нови Сад, ул. Народног фронта 12. • да је 22.01.2008. год. усаглашен текст Споразума између Владе Руске Федерације и Владе Републике Србије о сарадњи у области нафтне и гасне привреде. • да за обављање реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС и обезбеђење континуираних испорука рафинеријама НИС сирове нафте Влада Србије намерава да путем продаје акција НИС, које износе 51% (педесет један одсто) оснивачког капитала НИС привуче инвеститора из реда крупних нафтних и гасних компанија. • да у циљу проширења сопствених капацитета за прераду нафте и пласман нафтних деривата и добијања добити од инвестираног капитала Газпром њефт је заинтересован за куповину акција НИС, које износе 51% (педесет један одсто) оснивачког капитала НИС (у даљем тексту: Аранжман). Стране су постигле сагласност око основних принципа и процедуре куповине од стране Газпром њефта акција НИС-а, које износе 51% (педесет један одсто) оснивачког капитала и потписале овај протокол (у даљем тексту: Протокол). Влада Републике Србије обавезује се да прода Газпром њефту по цени од 400 000 000 евра (четристо милиона евра) (у даљем тексту: цена куповине) 4158040 акција НИС-а, које износе 51% (педесет један одсто) оснивачког капитала НИС (Удео који се продаје), а Газпром њефт да преузме и плати Удео који се продаје. У случају успешног закључења аранжмана чији би резултат могао да буде куповина од стране Газпром њефта Удела који се продаје (у даљем тексту: Аранжман), Газпром њефт ће преузети на себе обавезу да спроведе реконструкцију и модернизацију технолошког комплекса НИС са укупним износом инвестиција од најмање 500 000 000 евра (петсто милиона евра) у периоду од 2008. до 2012. године. Влада Републике Србије обезбедиће у периоду до завршетка реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС задржавање постојећих захтева према квалитету продуката од прераде нафте који се производе. Влада Републике Србије обезбедиће заштиту тржишта пласмана нафтних деривата које производи НИС у периоду од најмање 2 (две) године. Стране су се договориле да ће закључити основни Уговор о куповини акција АД НИС-а од стране Газпром њефта које износе 51% (педесет један одсто) оснивачког капитала, од Владе Републике Србије (у даљем тексту: Уговор) у најкраћем року, а најкасније до 31. 12. 2008. год. Овај уговор ће предвиђати, између осталог и давање права Газпром њефту на оперативно управљање НИС-ом. Овај протокол ступа на снагу од момента потписивања Споразума између Владе Руске Федерације и Владе Републике Србије о сарадњи у области нафтне и гасне привреде и важи до тренутка потписивања Уговора.