Енергетика

Упознајте Србију

Упознати земљу значи осетити њен дух, знати њене скривене пределе и појединце који су је учинили оним што јесте. Упознавање земље слично је упознавању човека који ће вам, временом, постати пријатељ.
Са пријатељима се најпријатније путује и деле најчудеснији призори. Придружите се нашим многобројним пријатељима који су већ открили зашто је Србија неодољива. Надамо се да ћете заволети нашу земљу једнако као што је ми волимо.

Развијеност енергетике представља показатељ економске развијености сваке државе. За даљи привредни и посебно индустријски раст Србије, енергетски сектор је од кључног значаја. Стратешки најважнији елементи енергетског сектора Србије су: сигурно и поуздано снабдевање енергијом, транзиција ка одрживом енергетском систему где се користе технологије које су прихватљиве у смислу заштите животне средине, уз повећану енергетску ефикасност (ЕЕ) и велики удео обновљивих извора енергије (ОИЕ). Такође, фокус је на развоју тржишта енергетике и већ присутној снажној инвестиционој политици.

 

Србија је члан и Енергетске заједнице, међународне организације чији је циљ стварање регулаторног оквира у складу са прописима ЕУ у области енергетике у југоисточној Европи као и интеграција тржишта електричне енергије и природног гаса са тржиштем ЕУ. Имамо запажену улогу у њеном раду.

 

У Процесу приступања Републике Србије ЕУ, у оквиру Поглавља 15 – Енергетика, Србија ради на преношењу законодавства ЕУ, као и на имплементацији тако донетих прописа, чиме свој енергетски систем, као и област нуклеарне сигурности и заштите од јонизујућих зрачења, прилагођава онима у Европској унији. То се пре свега односи на област конкуренције и државне помоћи, отварање тржишта електричне енергије и природног гаса, унапређење услова за повећање удела обновљиве енергије, енергетску ефикасност, управљање кризама и успостављање обавезних резерви нафте и нафтних деривата, нуклеарну сигурност и заштиту од јонизујућих зрачења.

 

Необновљиви извори енергије нестају, а протоком времена коришћење ових извора за стварање енергије биће знатно скупље. Последице нерационалног коришћења биле су погубне за животну средину. Ове последице нису заобишле ни нашу земљу. Србија је потписник Париског споразума, глобалног споразума за борбу против климатских промена.  Ратификацијом Споразума у Скупштини Републике Србије 2017. године, Србија се обавезала да ће убудуће доприносити смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште на глобалном нивоу. У томе ће велику улогу имати прелазак на чистије технологије и коришћење ОИЕ.

 

Током извештајног периода који се односи на 2020. годину у Републици Србији је задржан стални раст изградње нових капацитета за производњу електричне енергије из ОИЕ. До 31. децембра 2020. године, у оквиру система подстицајних мера, изграђено је укупно 266 електрана које користе ОИЕ укупне инсталисане снаге 514,603 MW, а до краја маја 2022. године укупно 284 електране које користе ОИЕ укупне инсталисане снаге 537,775 MW. Удео ОИЕ у БФПЕ у 2020. години износи 26,30 одсто, од планираних 27 одсто и бележи раст у односу на 2019. годину од 4,86 одсто.

 

У претходном периоду у области обновљивих извора енергије Република Србија је израдила низ подзаконских аката који су значајно унапредили пословни амбијент за развијање пројеката у овој области. Имајући у виду потребу да се створи свеобухватни регулаторни оквир који ће покренути још динамичнији раст обновљивих извора енергије у нашој земљи, извршена је реформа законодавства у овој области и донет Закон о коришћењу обновљивих извора енергије. Потреба за реформом проистекла је из потребе да Република Србија усагласи своју политику у процесу европских интеграција са новим прописима Европске уније у области обновљивих извора енергије и њеним амбициозним циљевима.

 

Како је Стратегијом развоја енергетике енергетска ефикасност препозната као „нови домаћи извор енергије”, посебна пажња посвећена је мерама енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије. Додатан акценат стављен је на едукацију становништва и привреде. Подизањем свести о значају енергетске ефикасности, као и њеном широм применом, постићи ћемо више ефеката – од смањења потрошње енергије за грејање до побољшања конкурентности домаће привреде, која ће, у том смислу, трошити мање енергије, што ће последично, подићи конкурентност српских произвођача како на домаћем, тако и на захтевном европском и светском тржишту. 

 

Слободно се може рећи да је у Србији, у сектору енергетике, последњих година покренут снажан инвестициони циклус, да је тај стратешки важан сектор, после дугог низа година, коначно добио додатни замајац, који ће капитално утицати на обезбеђење сигурности снабдевања енергентима становништва и привреде, на смањење увозне зависности, повећање енергетске ефикасности и веће коришћење ОИЕ.

 

Опширније