Читај ми

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Регистрација пољопривредних газдинстава

По први пут се на територији Републике Србије спроводи регистрација пољопривредних газдинстава а на основу уредбе објављене у Службеном гласнику Републике Србије бр.45/04. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије покреће процес регистрације са циљем да тачно препозна кориснике аграрног буџета како би рационалније спровело мере за подстицање развоја пољопривредне производње и успоставило директан контакт са произвођачима без посредника. 

Упис пољопривредних газдинстава је добровољан, бесплатан и није везан за рок, али треба напоменути да само регистрована пољопривредна газдинства могу користити средства намењена за премије, субвенције и кредитирање која се исплаћују из буџета Републике Србије као и друге услуге државних саветодавних служби чија реформа тек предстоји. 

У Регистар пољопривредних газдинстава уписују се :

1. физичка лица – пољопривредници заједно са члановима свог породичног пољопривредног газдинства;
2. предузећа регистрована за обављање пољопривредне производње;
3. земљорадничке задруге;
4. предузетници регистровани за обављање пољопривредне производње и 
5. научно-истраживачке организације из области пољопривреде.
Регистар се води у Управи за јавна плаћања која је саставни део Министарства финансија Републике Србије, и то у организационим јединицама које поседују сву потребну документацију (информатор) у виду образаца која је неопходна за упис. Попуњене обрасце и потребна документа уредно спакована у коверат који се налази у информатору можете предати на шалтеру Управе за јавна плаћања на територији ваше општине према приложеном списку или организовано преко ваше Месне заједнице уколико је то могуће. Након спроведеног уписа у Регистар Управа за јавна плаћања издаје потврду о упису пољопривредног газдинства и легитимацију коју у року од десет дана од дана подношења захтева доставља поштом на адресу носиоца пољопривредног газдинства.

Документа која предају физичка лица - пољопривредници уз попуњене обрасце су:

1. фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
2. форокопије личних карата чланова пољопривредног газдинства који су уписани у образац бр. 2;
3. фотокопију извода из катастра непокретности или фотокопију уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопију уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде (све ове фотокопије морају бити оверене у суду или општини);
4. фотокопију наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци по сопственом избору.

Документа која предају правна лица уз попуњене обрасце су: 

1. решење о регистрацији правног лица или предузетника;
2. фотокопију извода из катастра непокретности или фотокопију уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопију уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде (све ове фотокопије морају бити оверене у суду или општини);
3. информација о броју једног жиро рачуна.
Уколико носилац пољопривредног газдинства није у могућности да приликом уписа у Регистар достави фотокопије докумената из тачке 3. односно извод из катастра непокретности, уговор о закупу или уговор о давању земљишта на коришћење без накнаде, иста може доставити у року од 6 месеци од дана уписа у Регистар. Уколико носилац пољопривредног газдинства и у року од 6 месеци не достави потребна документа, то пољопривредно газдинство биће брисано из Регистра.

Проверу података уписаних у Регистар по службеној дужности обавља пољопривредна инспекција. Све потребне додатне информације које се односе на регистрацију пољопривредних газдинстава можете добити код особа задужених за процес регистрације у вашој општини или месној заједници и на шалтерима Управе за јавна плаћања.
Све сугестије, примедбе или жалбе на процес регистрације који се спроводи на територији ваше општине можете искључиво у писаној форми доставити на следећу адресу: Министарство пољопровреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд. 

Списак организационих јединица Управе за јавна плаћања 

Шифарник пољопривредних култура 

Списак банака заинтересованих за учешће у пројекту краткорочног кредитирања пољопривредних газдинстава 

Списак банака заинтересованих за учешће у пројекту дугоророчног кредитирања пољопривредних газдинстава