Читај ми

Конкурс за израду идејног решења графичког визуелног идентитета Србије у процесу стабилизације и придруживања ЕУ

Предмет конкурса је идејно решење графичког знака визуелног идентитета Србије у Процесу стабилизације и придруживања (ПСП) Европској унији.

ПСП је политички и институционални оквир дугорочне политике Европске уније (ЕУ) према земљама западног Балкана (Србија и Црна Гора, Хрватска, Македонија, Албанија и Босна и Херцеговина) са циљем придруживања држава овог региона ЕУ, уз истовремено успостављање пуне и трајне стабилизације и економског просперитета свих земаља понаособ, као и региона у целини. 

Више података о ПСП сви заинтересовани могу пронаћи на сајту Канцеларије за придруживање ЕУ Владе Републике Србије – www.seio.gov.rs

Решење заштитног знака треба да представља симболичко средство за идентификацију разних видова прослеђивања информација о Процесу стабилизације и придруживања Србије ЕУ и обезбеди ефективну и препознатљиву форму комуникације. 

Идејно решење заштитног знака ПСП треба да буде асоцијацијски транспаренто како би било општеприхваћено, препознатљиво и применљиво у електронским и штампаним медијима. Такође, знак мора бити различит од постојећих симбола држава које су у ПСП. 

Заштитни знак ће се користити у електронским медијима (ТВ, Интернет), на писмима (као заглавље или као подлистак), визит картама, честиткама, налепницама, факсимилима, беџевима, легитимацијама, постерима, омотима за ЦД идр.

Конкурсни елаборат треба да садржи: 

КЊИГУ СТАНДАРДА:
1. Знак у црно-белој варијанти (позитив-негатив, ЕПС формат)
2. Знак у колору (ЕПС формат)
3. Конструкција знака и објашњење примене (позиционирање у односу на текст и друге елементе графичког дизајна, боје које се смеју примењивати, највеће дозвољено смањење и увећање) 
4. Анализа апликативности решења - препознатљивост приликом великих умањења или увећања, анализа примене у другим материјалима (да ли је погодан за ливење и сл) 
5. Примери примене (пословно писмо/меморандум у црно белој варијанти,
пословно писмо/меморандум у боји, визит карта, коверат, честитке, налепнице, факсимил, беџеви, постери, Примена по жељи, позиционирање на екрану, телоп, потпис...) 
6. Писмено образложење елабората – мотив, симболика, примена

У посебно запечаћеној коверти доставити податке о аутору. 

Право учешћа на конкурсу имају држављани Србије и Црне Горе, односна сва заинтересована физичка и правна лица. 

Избор најбољег решења на конкурсу извршиће стручна комисија коју ће формирати Канцеларија за придруживање Европској унији Владе Републике Србије. Остали радови које буду одабрали чланови Комисије ће бити публиковани. 

Ако Комисија оцени да ниједан од приспелих предлога не задовољава критеријуме конкурса, Канцеларија за придруживање Европској унији Владе Републике Србије задржава право да не изабере ниједан рад, о чему ће сви учесници конкурса бити обавештени. Сви пристигли предлози представљају ауторско дело по наруџбини, па Канцеларија за придруживање Европској унији Владе Републике Србије задржава сва ауторска права. 

Право учешћа на конкурсу као аутори немају запослени у Канцеларији и чланови њихове уже родбине, као ни чланови Комисије нити чланови њихове уже родбине. 

Комисија ће доделити награде за три најбоља решења у износу од: 
1. награда - 100 000 динара, 
2. награда - 50 000 и 
3. награда - 30 000 динара. 

Пореска давања ће сносити Канцеларија за придруживање Европској унији Владе Републике Србије. 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, 23. септембра 2005. 

Предлози решења достављају се у затвореној коверти на адресу:

Канцеларија за придруживање Европској унији Владе Републике Србије
Немањина 34/V 
11 000 Београд
са назнаком: Конкурс за заштитни знак.

Непотпуне и закаснеле понуде неће се разматрати. Радови пристигли на конкурс се не враћају ауторима.