Закључак о прихватању Извештаја Комисије за спровођење модела стратешког партнерства о спроведеном поступку преговора са изабраним понуђачем „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, у поступку приватизације субјекта приватизације „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево моделом стратешког партнерства, који је Влада донела на седници одржаној 18. новембра 2021. године