Закључак у вези са Извештајем Комисије за спровођење модела стратешког партнерства о спроведеном поступку преговора са изабраним понуђачем у поступку приватизације субјекта приватизације "Галеника" а.д. Београд моделом стратешког партнерства, који је донела Влада на седници одржаној 3. марта 2017. године