Twitter | RSS - вести | мапа презентације | контакт  
ћирилица | latinica | english 
Влада Србије
Најавe и обавештења
Активности премијера
Активности потпредседника
Активности Владе
Саопштења Владе
Саопштења министарстава
Документи
Конференције за новинаре
Интервјуи
Косово и Метохија
Економија
Политика
Стоп корупцији
Култура и вера
Спорт
Линкови
Издвојене теме

Најаве и обавештења

Почетна страна > Вести > Издвојене теме > Првих годину дана рада Владе Србије изабране 3. марта 2004. године > Министарство правде

Министарство правде

Међународна донаторска конференција о стратегији реформе правосуђа у Србији
На почетку мандата ове Владе, затекли смо тешку ситуацију у правосуђу. Требало је донети нове законе, ојачати институције, материјално и кадровски попунити судове и тужилаштва и појачати њихову одговорност, али и обезбедити побољшање материјалног положаја правосуђа. Требало је унапредити међународну и регионалну сарадњу, створити услове за бољи проток информација у борби против свих видова криминала, а посебно против ратних злочина, организованог криминала и корупције.
Амбициозно смо планирали много – урадили смо више од планираног!

Министарство правде Републике Србије, у протеклих годину дана, са посебном пажњом, израдило је један од најважнијих докумената за процес реформе правосудног система у Србији - Основе стратегије за реформу правосуђа. На међународној, донаторској Конференцији, одржаној у Београду, почетком октобра, стратегију су подржали експерти Светске банке, Савета Европе, ОЕБС-а и многих других међународних организација и институција.

Један од навећих проблема, који смо затекли у правосуђу Србије, али и у другим областима, је корупција. Министарство правде Србије иницирало је и активно учествовало у процесу доношења Нацрта националне стратегије за борбу против корупције. Овај документ дефинише корупцију, међународне стандарде и циљеве у борби против корупције. Њиме се посебно разрађује борба против корупције у институцијама политичког система, државне управе и јавних служби, правосуђа, привредног система и система јавних финансија. У првој половини ове године требало би да буде урађен Закон о посебном државном телу за борбу против корупције, у оквиру ПАКО пројекта.

Законодавни оквир реформи подразумевао је измену до сада 34 закона, од којих је 14 усвојено, а остали се налазе у различитим фазама доношења. Међу њима, посебно истичемо Кривични законик, Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку и Закон о прекршајима. Реч је о системским законима, који представљају основ за рад свим правосудним органима у нашој земљи. Један од значајнијих резултата измена законских одредби је и то што је омогућено да се докази, које је прикупио Међународни кривични трибунала за бившу Југославију, могу користити пред домаћим судовима и тиме су створени услови за уступање предмета Хашког Трибунала нашим правосудним органима. Створени су и услови да од 01. јануара 2005. године надлежност војног правосуђа пређе на правосудне органе Републике Србије.

Сви закони су урађени у сарадњи са експертима Савета Европе и ОЕБС-а и усаглашени су са важећим међународним стандардима. У наредном периду планирамо, између осталих и доношење Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о привредним преступима и Законик о кривичном поступку.

У области прекршаја припремљени су нацрти измена неколико закона, којима се за корак више приближавамо европским стандардима у области људских права. Њима се предвиђа оснивање судова за прекршаје и Вишег прекршајног суда. Одељење за прекршаје Министарства правде формирало је радну групу са стручњацима Програма Уједињених Нација за развој, која би требало да реализује пројекат – Јачање прекршајног система и судова за прекршаје у Србији.

Министар Стојковић и амбасадор САД у СЦГ Мајкл Полт потписали Меморандум о сарадњи министарстава правде Републике Србије и Владе САД
У наредном периоду Сектор за правосуђе и прекршаје посебну посветиће пажњу унапређењу рада Одсека за притужбе и надзор у раду судова, тужилаштава и прекршајних органа, увођењем електронске обраде и систематизовањем притужби. Овакав приступ ће, осим података о томе колико су грађани задовољни и колико верују правосуђу, показати и колико су судови ажурни, колико се поштује закон и чиме се судови руководе када креирају судску праксу. Резултати таквог праћења притужби указаће на негативне појаве, као што су нестручност, неодговорност и корупција у раду правосудних органа.

У циљу координације активности два министарства, у односу на испуњавање обавеза које проистичу из Уставне повеље и међународних уговора, Министарство правде потписало је Протокол о сарадњи са Министарством правде Републике Црне Горе.

У оквиру међународне сарадње Министарства, потписано је више Протокола о сарадњи са суседним и другим државама и међународним организацијама, од којих су посебно значајни Протокол о сарадњи са Директоратом за правне послове Савета Европе и Меморандум о сарадњи са Владом САД. У наредном периоду, Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције израдиће план активности Министарства правде у области борбе против трговине људима, укључујући пружање одговарајуће помоћи и заштите жртвама. Припремићемо и план активности Министарства у спречавању финансирања и припреме терористичких аката, у складу са преузетим обавезама из међународних конвенција о борби против тероризма.

Остваривање многих циљева подразумевало је и непосредна материјална улагања. У протеклом периоду успели смо да повећамо плате носиоцима правосудних функција за 25,7% а осталим запосленима у правосуђу за 38,2%. У реконструкцију објеката правосудних органа уложено је 124 милиона динара, а ефикасност наплате судских такси повећана је за 30%. Адаптирана је зграда у Делиградској улици у Београду, за потребе Вишег трговинског суда. Пресељењем судија и запослених из тог суда, решава се и проблем смештаја судија и саветника из Врховног суда Србије. У наредна два месеца планирана је адаптација објекта у улици Зелени Венац бр.18, за потребе смештаја Градског судије за прекршаје и Већа за прекршаје у Београду .

Значајни програми помоћи правосуђу односе се на информационе технологије и увођење рачунара у судове. Набављен је значајан број компјутера за судове у Србији а израђени су и пилот пројекти који се односе на трговинске судове у Београду и Нишу. У току је процес увођења јединственог софтвера за све судове у земљи. У наредном периоду, Сектор за информационе технологије наставиће, уз помоћ Европске Уније, реализацију три пројекта – Подршка реформи правосудног система; Подршка криминалистичким службама, који обухвата и тужилаштва у Београду и Израда електронске базе законских прописа и судске праксе.

Посебну пажњу посветили смо реформи система затворских установа у Србији. У току је доношење новог Закона о извршењу кривичних санкција, а у сарадњи са ОЕБС-ом отворен је први Центар за обуку затворског особља у Србији, у КПЗ у Нишу. Значајна средства уложена су у реконструкцију затвора, у свима је решен систем грејања, а успостављен је и информациони систем. Унапређена је и међународна сарадња у овој области, па је тако Србија била домаћин прве Конференције затворских управа земаља југоисточне Европе. У наредном периоду Управа за извршење заводских санкција планира изградњу новог објекта у затвореном делу и адаптацију 3. павиљона КПЗ Забела у Пожаревцу, адаптацију и реконструкцију павиљона у КПЗ Сремска Митровица и у КПЗ Ниш. Приоритет ће имати завршетак радова у КПД Болница у Окружном затвору у Београду, као и подизање на виши ниво поштовања права притворених и осуђених лица у затворском систему, у складу са европским стандардима.

Министрство правде Републике Србије, током протеклих годину дана, завршило је планиране послове на задовољавајући начин, а урадили смо и више од онога што је на почетку мандата било предвиђено. Успешан рад у првој години охрабрује нас да, са несмањеном енергијом, и даље, радимо на учвршћивању правосудних институција и обезбеђењу кадрова, који ће бити стручни, савесни и способни да носе независност правосуђа, што је један од циљева реформи, које нас воде пуном усвајању стандарда Европске уније.

Списак закона који су усвојени, закона који су у скупштинској процедури и закона који су у фази припреме

Министар Стојковић у разговару са уметницима и представницима струковних асоцијација о начинима за појачану борбу против пиратерије, као и о законској заштити ауторских права
Усвојени закони:

- Закон о посредовању – медијацији, од 24. 02. 2005.
- Закон о преузимању надлежности војних судова, војних тужилаштава и војног правобранилаштва, од 27. 12. 2004.
- Закон о изменама и допунама закона о организацији и надлежности државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина, од 21. 12. 2004.
- Закон о парничном поступку, од 22. 11. 2004.
- Закон о извршном поступку, од 22. 11. 2004.
- Закон о изменама и допунама Закона о кривичном поступку, од 28. 05. 2004.
- Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима, од 21. 05. 2004.
- Закон о изменама и допунама закона о судијама, од 22. 04. 2004.
- Закон о Јавном тужилаштву, од 22. 04. 2004.
- Закон о Високом савету правосуђа, од 22.04. 2004.
- Закон о изменама закона о уређењу судова, од 17. 03. 2004.
- Закон о изменама закона о судијама, од 17. 03. 2004.
- Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, од 17. 03. 2004.
- Закон о изменама и допунама закона о судским таксама, од 17. 03. 2004.

Закони који се налазе у скупштинској процедури:

- Предлог закона о програму заштите учесника у кривичном поступку
- Предлог кривичног законика
- Предлог закона о извршењу кривичних санкција
- Предлог закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
- Предлог закона о одговорности произвођача ствари са недостатком
- Закон о изменама и допунама закона о облигационим односима
- Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала
- Предлог закона о изменама закона којим су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје

Закони у фази припреме:

- Закон о адвокатури
- Закон о јавним бележницима
- Закон о условима за обављање послова вештачења
- Законик о кривичном поступку
- Закон о националном ДНК регистру
- Закон о прекршајима
- Закони из области организације правосуђа
- Закон о изменама и допунама закона о судским таксама
- Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине
- Закон о правној помоћи
- Закон о надлежности државних органа у борби против високотехнолошког криминала


Најновије вести

Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs